Co oznacza wprowadzenie stanu epidemii dla przedsiębiorców? Sprawdź, czy dotyczą one twojej firmy.

1 kwietnia 2020

Co oznacza wprowadzenie stanu epidemii dla przedsiębiorców? Część II.

→ Poniżej przedstawiamy oficjalne dane z serwisu informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy gov.pl zebrane w pigułce.


Pierwsze ograniczenia w powadzeniu działalności zostały wprowadzone 14 marca 2020 r., czyli po ogłoszeniu stanu zagrożenia epidemicznego. 20 marca 2020 r., Minister Zdrowia wprowadziły stan epidemii, a ograniczenia zostały rozszerzone. Od 25 marca 2020 r. obowiązuje zakaz zgromadzeń.

Jakiej działalności nie można prowadzić?


Od 14 marca 2020 r. do odwołania obowiązuje całkowity zakaz prowadzenia działalności:

• polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu (PKD 56.10.A),

Ważne! Zakaz nie dotyczy świadczenia usług polegających na przygotowywaniu

i podawaniu żywności na wynos lub na jej przygotowywaniu i dostarczaniu oraz działalności restauracyjnej lub barowej prowadzonej w środkach transportu, wykonywanej przez oddzielne jednostki.

• związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce (PKD 82.30.Z),

• twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (PKD 90.0),

• związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (PKD 93.0), w szczególności polegającej na prowadzeniu miejsc spotkań, klubów, w tym klubów tanecznych i klubów nocnych oraz basenów, siłowni, klubów fitness,

• związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych (PKD 59.14.Z),

• związanej z konsumpcją i podawaniem napojów (PKD 56.30),

• związanej z prowadzeniem kasyn, z wyłączeniem kasyn internetowych;

• bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą (PKD 91.0);

• w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego, w części polegającej na udzielaniu pacjentom świadczeń opieki zdrowotnej.

Od 20 marca 2020 r. obwiązuje również całkowity zakaz wykonywania usług rehabilitacyjnych realizowanych w ramach zamówień udzielanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Czego nie można wywieźć lub sprzedać poza Polską?


Od 14 marca 2020 r. nie można wywozić lub sprzedawać poza Polską respiratorów

oraz kardiomonitorów.

Jeżeli chcesz wywieźć lub sprzedać poza terytorium Polski:

• gogle ochronne,

• kombinezony typu TYVEK,

• maski typu FFP2/FFP3,

• maseczki chirurgiczne,

• ochraniacze na buty (obuwie),

• rękawiczki lateksowe,

• rękawiczki nitrylowe,

• środki do dezynfekcji rąk, powierzchni i pomieszczeń,

– masz obowiązek powiadomić o tym wojewodę właściwego dla siedziby twojej firmy albo miejsca twojego zamieszkania. Zrób to:

• nie później niż 24 godziny przed planowanym wywozem, jeżeli zgłoszenie nastąpi do 25 marca,

• nie później niż 36 godzin przed planowanym wywozem, jeżeli zgłoszenie nastąpi od 26 marca.

Podaj wykaz i ilość produktów, które chcesz wywieźć lub sprzedać poza Polską. Prezes Rady Ministrów na wniosek wojewody może zakazać wywozu lub sprzedaży tych produktów poza terytorium Polski.


Zamówienia publiczne i udostępnianie nieruchomości


Jeżeli ubiegasz się o zamówienie, którego przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane w związku z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii pamiętaj, że do takich zamówień nie stosuje się przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych,

Jeżeli posiadasz nieruchomość, lokal lub teren objęty wojewódzkim planem działania na wypadek wystąpienia epidemii, wojewoda może nałożyć obowiązek ich udostępnienia.


Powroty pracownika zza granicy


Jeżeli twój pracownik lub zleceniobiorca wrócił z zagranicy musi odbyć 14 dniową kwarantannę. Powinien cię o tym poinformować – telefonicznie lub elektronicznie.

→ Aby uzyskać wynagrodzenie lub świadczenie pieniężne z tytułu choroby za okres odbywania kwarantanny, pracownik musi przedstawić tobie – jako płatnikowi składek – pisemne oświadczenie potwierdzające jej odbycie. Ma na to 3 dni robocze od dnia jej zakończenia.

Pracownik może przekazać ci oświadczenie elektronicznie lub faxem. Oświadczenie jest dowodem usprawiedliwiającym nieobecność w pracy, w okresie odbywania obowiązkowej kwarantanny.

Oświadczenie pracownika, który odbył obowiązkową kwarantannę, powinno zawierać:

• dane pracownika, w tym: imię i nazwisko, numer PESEL,

• serię i numer paszportu, jeżeli był okazywany Straży Granicznej w ramach kontroli,

• dzień rozpoczęcia obowiązkowej kwarantanny,

• podpis.


→ Masz 7 dni na przekazanie oświadczenia pracownika o odbywaniu przymusowej kwarantanny do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Możesz to zrobić elektronicznie,

za pomocą PUE ZUS lub faxem.

Możesz zwrócić się do Państwowej Inspekcji Sanitarnej z wnioskiem o weryfikację danych, które pracownik zawarł w oświadczeniu. Wniosek musisz uzasadnić.


Z obowiązku odbycia 14 dniowej obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy zwolnieni są:

• załogi statków morskich lub powietrznych,

• kierowcy wykonujący przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego,

• kierowcy wykonujących przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego powracający z zagranicy innymi środkami transportu niż pojazd, którym jest wykonywany transport drogowy w celu odbioru odpoczynku na terenie Polski lub po odebraniu odpoczynku za granicą oraz po przerwie w świadczeniu pracy.

Mieszkańcy obszarów przygranicznych, czyli:

• pracujący w Polsce cudzoziemcy, którzy mieszkają w kraju sąsiednim, ale pracują

w Polsce i przekraczają granicę regularnie,

• osoby, które mieszkają w Polsce, ale pracują na co dzień w kraju sąsiednim i które przekraczają granicę regularnie,

– mogą zwrócić się do właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny.


Te wpisy

Mogą Ciebie zaciekawić

30 grudnia 2020

Wiele mówi się o tym, że za sukcesem stoi wiedza i lata ciężkiej pracy. Kompetencje miękkie też są jednak istotne. Dla wielu to podstawa sukcesu w sprzedaży.

 

Kompetencje miękkie – co można do nich zaliczyć?

Kompetencje miękkie to zbiór użytecznych umiejętności, które ułatwiają kontakty międzyludzkie nie tylko w sferze zawodowej, ale również prywatnej. To zespół umiejętności społecznych, socjalnych, uniwersalnych i przydatnych w każdym zawodzie. Można je podzielić na dwie podgrupy – osobiste i interpersonalne. Do tych pierwszych zaliczyć należy zarządzanie swoją pracą w określonym czasie. W to wchodzi między innymi umiejętność organizacyjna czy też odpowiedzialność za własne działanie. Istotnym elementem jest również radzenie sobie ze stresem. Opanowanie emocjonalne jest jednym z kluczy do prawidłowego funkcjonowania nie tylko w sferze zawodowej. Warto również pamiętać o samomotywacji, która jest szczególnie ważna w profesjach freelancerskich. Inteligencja emocjonalna pozwala na lepsze rozumienie siebie i otoczenia. Asertywność pomaga stawiać granice, a kreatywność ułatwia wychodzenie z problemów, jak również znajdowanie nowych dróg realizacji projektów. Umiejętności interpersonalne są równie ważne. Kompetencje miękkie to w tej mierze między innymi zdolności perswazyjne, czyli przekonywania innych. Istotna jest też zdolność do motywowania pracowników. Świetny zatrudniony potrafi ponadto rozwiązywać konflikty. Jest również mistrzem autoprezentacji i delegowania zadań. To wszystko składa się na mistrza pracy zespołowej, który będzie chciany w każdej firmie, do której trafi.  

Pracodawca coraz częściej wymaga pełnego pakietu

Kompetencje miękkie są ważne nie tylko dla pracownika, ale również dla pracodawcy. Zdarza się, że ten ma do wyboru dwóch kandydatów o tym samym zakresie umiejętności twardych, specjalistycznych. Na rozmowie kwalifikacyjnej jeden z nich jest otwarty, opanowany i „zaraża” swoją osobowością. Rozmowa z nim nie tylko stoi na wysokim poziomie merytorycznym, ale również zwyczajnie sprawia przyjemność. Dla zatrudniającego może być to czynnik decydujący.  

Kompetencje miękkie niezbędne w sprzedaży

Wiele zawodów opiera się na budowaniu relacji. Jednym z tych, który czerpie z nich najbardziej, jest sprzedaż. Dzięki wzbudzeniu zaufania potencjalnego klienta, a także zbudowaniu z nim nici porozumienia, sukces handlowca jest więcej niż pewny. To właśnie w działach sprzedaży budowanie kompetencji miękkich jest jedną z podstaw. Warto pamiętać, że za około 10 lat ponad 75% pracowników będą stanowiły osoby urodzone w latach 80. i 90., czyli generacje Y i Z. Taka zmiana pokoleniowa znacząco wpłynie na kształtowanie się nowego kanonu kompetencji. To także pokolenia dużego nacisku na inteligencję emocjonalną i indywidualizm. Przedmiotowe, stereotypowe podejście do tego typu klientów będzie odebrane jako nieefektywne. Tym bardziej warto już teraz stawiać na rozwój kompetencji miękkich. Kolejnym argumentem, który za tym przemawia, jest obecna sytuacja pandemiczna, która zmieniła podejście do pracy zdalnej. Większa samodzielność pracowników przekłada się na potrzebę samokontroli i samomotywacji. Niewykluczone, że za kilka lat odejdzie się od sztywnych modeli firmowych i dom stanie się nowym, stałym miejscem pracy. Ponadto, coraz większa globalizacja i demokratyzacja rynku pracowników, wpłynie na mieszanie kultur pracy. To wiąże się z koniecznością rozumienia o odszukiwania odmiennych zasad nie tylko kultury, ale również zarządzania. Im większa empatia i umiejętność organizacji pracy w takich środowiskach, tym lepiej. GO UP! Największy kongres edukacyjny dla firm stawiających na dynamiczny rozwój i edukację! GO UP Congress Termin: 13 marca 2021 Miejsce: PGE Narodowy Warszawa GO UP Congress – z tym eventem wzniesiesz się na wyżyny biznesu! Partnerem Kongresu jest Brand24. Sponsorem GOUP jest SaveUP. Sprawdź nas również na Facebooku: GO UP Congress
14 grudnia 2020

Zazwyczaj trudno wybrać prezent dla najbliższych, a co dopiero dla ludzi, których zna się nieco mniej. Biznesowy prezent na święta. Na co zdecydować się na zawodowym gruncie?

Pomysłów na biznesowy prezent na święta wbrew pozorom jest wiele. Jakie jest podstawowe kryterium jego wyboru? Przede wszystkim relacja, która łączy partnerów. Innego upominku będzie szukał manager dla swojego podwładnego, a innego dwóch kolegów z pracy, którzy spędzają niekiedy czas również poza nią. Nie ulega wątpliwości, że systemów zależności jest tyle, ile relacji na stopie zawodowej. Ponadto, najtrudniej dobrać podarunek dla osoby, której się nie zna – na przykład nowego kontrahenta.  

Karta podarunkowa

To jeden z najbardziej uniwersalnych i jednocześnie docenianych giftów. Pracodawca zamiast na siłę starać się uszczęśliwić pracownika firmowym kubkiem lub eleganckim długopisem, może zainwestować w kartę, którą ten dowolnie wykorzysta. Dobiera się je pod kątem branżowym albo ogólnym. Zakres finansowy zależy od samego managera. Zwyczajowo przyjmuje się, że środki na niej zawarte nie powinny być mniejsze niż 150 zł. To dobra alternatywa także dla partnerów biznesowych, których zna się nieco mniej.  

Zestaw prezentowy

Jakie prezenty są ogólne i trafiają do szerokiego grona konsumentów? Takie, które używane są na co dzień. Do nich zaliczyć można dobrą kawę, aromatyczną herbatę, domową konfiturę, a także elegancko opakowaną czekoladę. To wszystko w jednym koszu prezentowym z pewnością umili nie tylko przygotowania do świąt, ale również rodzinny czas po wieczerzy wigilijnej. To rozwiązanie jest lepsze dla bliskich współpracowników. Jest to bowiem podarunek bardziej personalny i nie wypada go dać osobie, z którą nie łączy relacja większa niż stricte biznesowa. biznesowy prezent

Alkohol

Choć wydaje się, że jest to oklepany prezent, to w wyższych kręgach biznesowych jest najczęściej używanym. W okresie świątecznym podarunek ten zostanie dobrzy przyjęty niemalże na każdym szczeblu znajomości. Połączyć go można od razu z sylwestrowym świętowaniem i partnerom wręczyć… szampana! Alkohol jako biznesowy prezent na święta sprawdzi się za każdym razem.  

Akcesoria do alkoholi

Skoro już mowa o trunkach, w biznesowych kręgach dobrym prezentem będą również akcesoria do nich. Wykonane z dobrych materiałów, najwyższej jakości posłużą na lata i staną się ozdobą każdego biura. Co można zaliczyć do tej kategorii? Eleganckie karafki, stylowe otwieracze, korkociągi, nalewaki czy pompki próżniowe. Te ostatnie pozwolą na zachowanie świeżości alkoholu, co jest szczególnie istotne w przypadku trunków. W końcu w relacjach biznesowych używane są z umiarem, a nadmierne ich napowietrzenie zazwyczaj nie sprzyja smakowi.

Słodkie święta

Co zrobić, żeby jeszcze bardziej umilić partnerom i kontrahentom święta? Podarować im trochę słodyczy! Na rynku jest wiele firm, które sprzedają czekoladę w różnych oryginalnych wydaniach jako biznesowy prezent. Nie chodzi tu wyłącznie o zwykłą tabliczkę, a pudełka z bogatym wyborem ekskluzywnych pralin. W wydaniu eleganckim prezent nada się dla dalszych współpracowników. Wiele firm personalizuje jednak swoje wyroby. Można je podporządkować pod branżę (produkowane są między innymi czekoladowe zabawki, narzędzia i inne).  

Eleganckie akcesoria

Prezent biznesowy dla kogoś, kogo zna się nieco mniej, musi być na tyle neutralny, by mógł się wpasować w gusta dużej grupy, ale i elegancki, by zachować zawodowy sznyt. Dobrym rozwiązaniem są więc akcesoria, które staną się użyteczną częścią zawodowego wyposażenia. Zaliczyć do nich można między innymi srebrne lub złote wizytowniki czy też stylowe aktówki. Ponadto, wlicza się w nią również spinki do mankietów czy broszki dla kobiet. Warto jednak pamiętać, że nie powinny one być stricte gadżetem reklamowym, ponieważ wtedy rośnie prawdopodobieństwo, że nie zostaną użyte.

Doświadczenia

W czasach, kiedy posiadamy coraz więcej rzeczy, warto jest postawić na „experience”, czyli wydarzenia, które zapamięta się na długo. Świetny biznesowy prezent to między innymi możliwość uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych, kursach czy szkoleniach. Pracodawcy powinno zależeć na tym, by jego pracownik stawał jest coraz lepiej wykwalifikowany i kompetentny. Warto więc przeglądnąć oferty eventów, które pomogą mu w rozwoju i sprawią, że do swojego CV dopisze koleje umiejętności. GO UP! Największy kongres edukacyjny dla firm stawiających na dynamiczny rozwój i edukację! GO UP Congress Termin: 13 marca 2021 Miejsce: PGE Narodowy Warszawa GO UP Congress – z tym eventem wzniesiesz się na wyżyny biznesu! Partnerem Kongresu jest Brand24. Sponsorem GOUP jest SaveUP. Sprawdź nas również na Facebooku: GO UP Congress
26 listopada 2020

Growth hacking to termin określający strategie skoncentrowane na wzroście. Zwykle jest stosowany w odniesieniu do startupów na wczesnym etapie, które potrzebują przyrostu w krótkim czasie przy jednocześnie niewielkich budżetach.

Celem strategii growth hacking jest pozyskanie jak największej liczby użytkowników lub klientów przy jak najmniejszych wydatkach. Termin „growth hacking” został wymyślony przez Seana Ellisa, założyciela i dyrektora generalnego GrowthHackers w 2010 roku.  

Kim jest growth hacker?

„Haker wzrostu” to osoba, która wykorzystuje kreatywne, niedrogie strategie, aby pomóc firmom w pozyskiwaniu i utrzymywaniu klientów. Czasami osoby zajmujące się pozyskiwaniem zasięgów są również nazywane marketerami wzrostu. Każdy zaangażowany w produkt lub usługę (między innymi menedżerowie i inżynierowie), może być growth hackerem.  

Growth hacking - główne zadania

Analitycy zajmujący się rozwojem koncentrują się wyłącznie na strategiach związanych z rozwojem firmy. Ustalają priorytety i testują innowacyjne strategie wzrostu. Wszystko, by sprawdzić, co najlepiej działa. Growth hacker wie, jak identyfikować kanały pozyskiwania klientów, mierzyć sukces i skalować wzrost. Choć każda firma ma inne założenia, to model pracy jest podobny. Chodzi o to, aby uzyskać ruch i odwiedzających, a następnie zmienić ich w użytkowników. Kolejnym etapem jest zatrzymanie ich i zamienienie w zadowolonych klientów.  

Jak zacząć?

Podstawą jest pewność co do produktu i jego unikatowych właściwości. Ważna jest również analiza czy ludzie go chcą i ile są gotowi za to zapłacić. To dopiero pierwszy etap, pozwalający na dogłębną ocenę klienta i targetowanie odpowiedniej grupy docelowej. Istotne jest także aktualizowanie produktu w regularnych odstępach czasu w oparciu o opinie klientów. Należy pamiętać, że testy A / B i inne techniki optymalizacji konwersji mają kluczowe znaczenie dla skutecznego hakowania wzrostu.  

Strategie hakowania wzrostu

Większość strategii hakowania wzrostu można podzielić na trzy główne obszary: - marketing treści - marketing produktu - reklama W zależności od zastosowanej taktyki marketing treści może być tanim sposobem na rozpowszechnianie informacji o produkcie. Typowe działania content marketingowe obejmują: - założenie bloga i tworzenie wartościowych treści, które można udostępniać - tworzenie treści w mediach społecznościowych - tworzenie e-booków - nagrywanie podcastów - prowadzenie webinariów - dołączanie do odpowiednich forów, grup i subredditów - influencer marketing - korzystanie z marketingu e-mailowego do budowania silniejszych więzi z użytkownikami - poprawa widoczności treści dzięki SEO Growth hacking Marketing produktu obejmuje techniki zwiększania atrakcyjności produktu i budowania bazy użytkowników. To konkretnie: - wykorzystanie strachu przed przegapieniem za pomocą systemu rejestracji tylko na zaproszenie - poprawa procesu onboardingu użytkownika, aby uczynić go bardziej przyjemnym - oferowanie gratisów za polecenia, które przynoszą korzyści zarówno polecającemu, jak i nowemu użytkownikowi - marketing afiliacyjny, który będzie również wykorzystywał taktyki rozwoju marketingu treści Specjaliści od growth hackingu zajmujący się rozwojem mogą również korzystać z reklam społecznościowych i reklam typu pay per click (PPC), aby promować swoją działalność.  

Growth hacking – przykłady

Z growth hackingu korzystają nawet najwięksi gracze: - Dropbox nagradza istniejących użytkowników za zapraszanie nowych dodatkowym miejscem - Hotmail zachęcał ludzi do zarejestrowania się w celu założenia nowego konta - AirBnB korzystał z innych portali, aby znaleźć i sprzedać osobom szukającym niedrogie zakwaterowanie Podczas GO UP! o growth hackingu powie Mateusz Wyciślik w prelekcji „Growth hacking to nowy marketing”. GO UP! Największy kongres edukacyjny dla firm stawiających na dynamiczny rozwój i edukację! GO UP Congress Termin: 13 marca 2021 Miejsce: PGE Narodowy Warszawa GO UP Congress – z tym eventem wzniesiesz się na wyżyny biznesu! Partnerem Kongresu jest Brand24. Sponsorem GOUP jest SaveUP. Sprawdź nas również na Facebooku: GO UP Congress