Co oznacza wprowadzenie stanu epidemii dla przedsiębiorców? Sprawdź, czy dotyczą one twojej firmy.

1 kwietnia 2020

Co oznacza wprowadzenie stanu epidemii dla przedsiębiorców? Część II.

→ Poniżej przedstawiamy oficjalne dane z serwisu informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy gov.pl zebrane w pigułce.


Pierwsze ograniczenia w powadzeniu działalności zostały wprowadzone 14 marca 2020 r., czyli po ogłoszeniu stanu zagrożenia epidemicznego. 20 marca 2020 r., Minister Zdrowia wprowadziły stan epidemii, a ograniczenia zostały rozszerzone. Od 25 marca 2020 r. obowiązuje zakaz zgromadzeń.

Jakiej działalności nie można prowadzić?


Od 14 marca 2020 r. do odwołania obowiązuje całkowity zakaz prowadzenia działalności:

• polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu (PKD 56.10.A),

Ważne! Zakaz nie dotyczy świadczenia usług polegających na przygotowywaniu

i podawaniu żywności na wynos lub na jej przygotowywaniu i dostarczaniu oraz działalności restauracyjnej lub barowej prowadzonej w środkach transportu, wykonywanej przez oddzielne jednostki.

• związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce (PKD 82.30.Z),

• twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (PKD 90.0),

• związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (PKD 93.0), w szczególności polegającej na prowadzeniu miejsc spotkań, klubów, w tym klubów tanecznych i klubów nocnych oraz basenów, siłowni, klubów fitness,

• związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych (PKD 59.14.Z),

• związanej z konsumpcją i podawaniem napojów (PKD 56.30),

• związanej z prowadzeniem kasyn, z wyłączeniem kasyn internetowych;

• bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą (PKD 91.0);

• w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego, w części polegającej na udzielaniu pacjentom świadczeń opieki zdrowotnej.

Od 20 marca 2020 r. obwiązuje również całkowity zakaz wykonywania usług rehabilitacyjnych realizowanych w ramach zamówień udzielanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Czego nie można wywieźć lub sprzedać poza Polską?


Od 14 marca 2020 r. nie można wywozić lub sprzedawać poza Polską respiratorów

oraz kardiomonitorów.

Jeżeli chcesz wywieźć lub sprzedać poza terytorium Polski:

• gogle ochronne,

• kombinezony typu TYVEK,

• maski typu FFP2/FFP3,

• maseczki chirurgiczne,

• ochraniacze na buty (obuwie),

• rękawiczki lateksowe,

• rękawiczki nitrylowe,

• środki do dezynfekcji rąk, powierzchni i pomieszczeń,

– masz obowiązek powiadomić o tym wojewodę właściwego dla siedziby twojej firmy albo miejsca twojego zamieszkania. Zrób to:

• nie później niż 24 godziny przed planowanym wywozem, jeżeli zgłoszenie nastąpi do 25 marca,

• nie później niż 36 godzin przed planowanym wywozem, jeżeli zgłoszenie nastąpi od 26 marca.

Podaj wykaz i ilość produktów, które chcesz wywieźć lub sprzedać poza Polską. Prezes Rady Ministrów na wniosek wojewody może zakazać wywozu lub sprzedaży tych produktów poza terytorium Polski.


Zamówienia publiczne i udostępnianie nieruchomości


Jeżeli ubiegasz się o zamówienie, którego przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane w związku z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii pamiętaj, że do takich zamówień nie stosuje się przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych,

Jeżeli posiadasz nieruchomość, lokal lub teren objęty wojewódzkim planem działania na wypadek wystąpienia epidemii, wojewoda może nałożyć obowiązek ich udostępnienia.


Powroty pracownika zza granicy


Jeżeli twój pracownik lub zleceniobiorca wrócił z zagranicy musi odbyć 14 dniową kwarantannę. Powinien cię o tym poinformować – telefonicznie lub elektronicznie.

→ Aby uzyskać wynagrodzenie lub świadczenie pieniężne z tytułu choroby za okres odbywania kwarantanny, pracownik musi przedstawić tobie – jako płatnikowi składek – pisemne oświadczenie potwierdzające jej odbycie. Ma na to 3 dni robocze od dnia jej zakończenia.

Pracownik może przekazać ci oświadczenie elektronicznie lub faxem. Oświadczenie jest dowodem usprawiedliwiającym nieobecność w pracy, w okresie odbywania obowiązkowej kwarantanny.

Oświadczenie pracownika, który odbył obowiązkową kwarantannę, powinno zawierać:

• dane pracownika, w tym: imię i nazwisko, numer PESEL,

• serię i numer paszportu, jeżeli był okazywany Straży Granicznej w ramach kontroli,

• dzień rozpoczęcia obowiązkowej kwarantanny,

• podpis.


→ Masz 7 dni na przekazanie oświadczenia pracownika o odbywaniu przymusowej kwarantanny do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Możesz to zrobić elektronicznie,

za pomocą PUE ZUS lub faxem.

Możesz zwrócić się do Państwowej Inspekcji Sanitarnej z wnioskiem o weryfikację danych, które pracownik zawarł w oświadczeniu. Wniosek musisz uzasadnić.


Z obowiązku odbycia 14 dniowej obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy zwolnieni są:

• załogi statków morskich lub powietrznych,

• kierowcy wykonujący przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego,

• kierowcy wykonujących przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego powracający z zagranicy innymi środkami transportu niż pojazd, którym jest wykonywany transport drogowy w celu odbioru odpoczynku na terenie Polski lub po odebraniu odpoczynku za granicą oraz po przerwie w świadczeniu pracy.

Mieszkańcy obszarów przygranicznych, czyli:

• pracujący w Polsce cudzoziemcy, którzy mieszkają w kraju sąsiednim, ale pracują

w Polsce i przekraczają granicę regularnie,

• osoby, które mieszkają w Polsce, ale pracują na co dzień w kraju sąsiednim i które przekraczają granicę regularnie,

– mogą zwrócić się do właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny.


Te wpisy

Mogą Ciebie zaciekawić

29 lipca 2020
Od 10 lat jako IC Events zajmujemy się się tworzeniem eventów szytych na miarę. Za nadrzędny cel stawiamy satysfakcję wszystkich współpracujących z nami podmiotów i jakość imprez, które organizujemy. Dbamy o najmniejsze szczegóły i doprowadzamy je do perfekcji ku satysfakcji zarówno odwiedzających, jak i wystawców.
28 maja 2020
Dzisiejszym czasom przyświeca przekonanie mówiące o tym, że rozwój internetu zrewolucjonizował funkcjonowanie firm na rynku. Dostępność różnorodnych kanałów internetowych wpłynęła na wiele aspektów biznesowych, w tym na budowanie i utrzymanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa. Biorąc pod uwagę szybkość, z jaką potrafią rozprzestrzeniać się informacje w sieci, taki stan rzeczy ma swoje plusy i minusy.
 
18 maja 2020
Fora dyskusyjne, social media i inne kanały internetowe skupiają dziś w swoim obrębie szerokie grono osób, które regularnie dzielą się swoimi doświadczeniami. Potencjał, jaki kryje się za wachlarzem różnorodnych kanałów internetowych powoduje, że marki za ich pośrednictwem mogą prowadzić efektywną sprzedaż.