Tarcza Antykryzysowa cz. II

7 kwietnia 2020

Dofinansowania do pensji pracowników

Pracodawcy mają możliwość skorzystania z 3-miesięcznego dofinansowania do pensji swoich pracowników w przypadku przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy oraz opłaty składek na ubezpieczenia społeczne.  • W przypadku przestoju ekonomicznego: maksymalna kwota dofinansowania na pracownika wyniesie 1 533,09 zł netto, w tym składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy od wysokości przyznanego świadczenia, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy,

  • W przypadku obniżonego wymiaru czasu pracy: maksymalna kwota dofinansowania na pracownika wyniesie 2 452,27 zł, w tym składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy od wysokości przyznanego świadczenia, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.


Postanowienia:  • Wysokość pomocy może ulec zmianie.

  • Świadczenia będą przysługiwać przez łączny okres 3 miesięcy po dacie podpisania umowy między dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy a przedsiębiorcą.

  • Wypłata świadczeń będzie przekazywana na rachunek bankowy pracodawcy przy uwzględnieniu terminów wynikających z harmonogramów, które będą stanowić integralną część umowy zawartej między dyrektorem WUP a przedsiębiorcą.

  • Rada Ministrów w drodze rozporządzenia może przedłużyć maksymalny okres przysługiwania świadczeń.


Warunek skorzystania z dofinansowania


Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż przez okres 3 miesięcy po okresie pobierania świadczeń. W przypadku wypowiedzenia umowy pracownikowi lub niedotrzymania warunków umowy, w tym niepoddania się kontroli, pracodawca zobowiązany jest do zwrotu udzielonego świadczenia w całości wraz z odsetkami równymi stopie referencyjnej.


Jesteś zainteresowany tą formą wsparcia? Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami: https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-dofinansowania-do-pensji-swoich-pracownikow   


→ Oficjalne dane z Serwisu Rzeczypospolitej Polskiej gov.pl z dn. 02 kwietnia 2020 roku.


Te wpisy

Mogą Ciebie zaciekawić

28 maja 2020
Dzisiejszym czasom przyświeca przekonanie mówiące o tym, że rozwój internetu zrewolucjonizował funkcjonowanie firm na rynku. Dostępność różnorodnych kanałów internetowych wpłynęła na wiele aspektów biznesowych, w tym na budowanie i utrzymanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa. Biorąc pod uwagę szybkość, z jaką potrafią rozprzestrzeniać się informacje w sieci, taki stan rzeczy ma swoje plusy i minusy.
 
18 maja 2020
Fora dyskusyjne, social media i inne kanały internetowe skupiają dziś w swoim obrębie szerokie grono osób, które regularnie dzielą się swoimi doświadczeniami. Potencjał, jaki kryje się za wachlarzem różnorodnych kanałów internetowych powoduje, że marki za ich pośrednictwem mogą prowadzić efektywną sprzedaż.
14 maja 2020
Twoja firma